do góry

Zastrzeżenia prawne

Strona główna\Zastrzeżenia prawne

Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. informuje, że nie świadczy usług drogą elektroniczną poprzez stronę www.drukarniawydruk.pl 

Zasady użytkowania serwisu internetowego Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j.

Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.drukarniawydruk.pl jest Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j.

Dane spółki:

Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j.
ul. Warsztatowa 8B
40-750 Katowice
Polska
NIP: 634-025-79-71
Regon: 271077886
KRS: 0000023591

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl publikowane są jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Niniejsza strona i informacje na niej zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane poprzez niniejsza stronę do ogółu lub do poszczególnych osób poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy, która zawierana jest we właściwy sposób, poprzez dwustronne potwierdzenie zawarcia umowy na sprecyzowanych warunkach.
 4. Dane zamieszczone w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j. lub ich autorów.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego www.drukarniawydruk.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j., poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego www.drukarniawydruk.pl, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j., z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Drukarni Wydruk.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.drukarniawydruk.pl, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą wcałości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego www.drukarniawydruk.pl poprzez podanie źródła w postaci "www.drukarniawydruk.pl"
 8. Otrzymując dostęp do stron Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Drukarni Wydruk J. i B. Baran sp.j.

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego www.drukarniawydruk.pl lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych www.drukarniawydruk.pl.
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Drukarnię Wydruk J. i B. Baran sp.j. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.